#645. BIGGER

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 10

Arya trồng hai cái cây A B . Sau mỗi năm, cây A cao thêm gấp ba lần, còn cây B cao thêm gấp hai lần. Biết chiều cao ban đầu của hai cây A , B , hỏi sau bao nhiêu năm thì cây A cao hơn cây B .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên A , B - lần lượt là chiều cao ban đầu của hai cây.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 7
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Năm 0 : A cao 4m , B cao 7m ;
  • Năm 1 : A cao 12m , B cao 14m ;
  • Năm 2 : A cao 36m , B cao 28m .

Giới hạn:

  • 1 ≤ A, B ≤ 10 .