Tên đăng nhập

HThinh

Họ và tên

Trần Thịnh

Email

thhthinh0906@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 13:09:34

Bài tập đã đạt

680

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500