Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%