Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 43 165 26.06%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 39 121 32.23%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 7 28 25.00%