Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 52 183 28.42%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%