Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 79 249 31.73%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 39 196 19.90%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 16 105 15.24%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%