Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 19 109 17.43%
680 SUBSTR – Khớp xâu 85 260 32.69%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 201 21.89%