Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 125 18.40%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%