Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 203 21.67%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 22 113 19.47%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 86 265 32.45%