Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 87 270 32.22%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%