Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 44 124 35.48%