Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
673 CPREFIX 13 20 65.00%