Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
673 CPREFIX 12 20 60.00%