Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 50 177 28.25%