Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 60 248 24.19%
673 CPREFIX 15 24 62.50%
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 8 9 88.89%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 44 124 35.48%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%