Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 138 33.33%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 11 35 31.43%