Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%