Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
673 CPREFIX 12 19 63.16%