Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
673 CPREFIX 15 24 62.50%