#1116. PROD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H Task ACM

Cho n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤10^6,1≤i≤n) . Hãy tìm bộ ba số a_i,a_j,a_k sao cho:

  • i < j < k
  • a_i < a_j < a_k
  • a_i\times a_j\times a_k đạt giá trị lớn nhất

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n\ (n≤200000)
Dữ liệu ra:
  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là tích lớn nhất thu được. Nếu không tìm được bộ ba số thỏa mãn thì ghi 0

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 2 10 8 3 6 9 12 4 11
Dữ liệu ra:
864

Giải thích:
  • a_4×a_7×a_8=8\times 9 \times 12 = 864