#1044. COMMUTE - Hàm giao hoán

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H (Ngày 02/11/2016 Am)

Hai hàm số f g (f,g:X→X) được gọi là giao hoán nhau nếu f(g(x))=g(f(x))\ ∀x∈X . Ví dụ hàm f(x)=x+1 g(x)=x+2 là giao hoán. Hai hàm f(x)=x+1 g(x)=2x không giao hoán. Hàm số f:X→X được gọi là song ánh với ∀y∈X nếu tồn tại một và chỉ một giá trị x∈X sao cho y=f(x) .

Yêu cầu: Cho hàm số f:N_n→N_n song ánh, với N_n=\{1,2,3,….,n\} . Xác định dãy b_1,b_2,…,b_n có thứ tự từ điển nhỏ nhất với b_i=g(i) g là hàm số giao hoán của f .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (n≤2.10^5) .
  • Dòng thứ hai chứ n số nguyên dương biểu diễn giá trị f(1),f(2),….,f(n) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra n số nguyên b_1,b_2,b_3,…,b_n

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
2 3 4 5 6 7 8 1 9 10
Dữ liệu ra:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Giới hạn:

  • 30\% số test n≤10