Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48243 #1044. COMMUTE - Hàm giao hoán Accepted 100 1326 ms 3556 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-09-18 9:57:04
#52188 #1044. COMMUTE - Hàm giao hoán Accepted 100 1358 ms 5316 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-20 4:14:37
#477 #1044. COMMUTE - Hàm giao hoán Accepted 100 2780 ms 5440 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-16 5:25:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: