Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1036 RUNNING - Chạy bộ 6 13 46.15%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 15 24 62.50%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
1103 TABLE 7 10 70.00%
1104 KSTR 10 23 43.48%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 6 12 50.00%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 48 41.67%
1116 PROD 7 20 35.00%
1117 MATRIXSEARCH 18 48 37.50%
1118 LOTTERY - Xổ số 12 35 34.29%