#1102. NPAIRS

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho 4 số nguyên dương A, B, C, D . Hãy xác định số lượng cặp số thực khác nhau (X;Y) sao cho:

  • 0 < X,Y < 1
  • A\times X+B\times Y C\times X+D\times Y là số nguyên

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 4 số nguyên dương A,B,C,D (0< A,B,C,D < 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 10 12
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
  • 6 cặp số thỏa mãn là (0.25,0.375),(0.5,0.25),(0.75,0.125), (0.25,0.875), (0.5,0.75), (0.75,0.625)