Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48236 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1542 ms 11848 K C++ 17 / 3 K hihi 2021-09-18 9:53:55
#52405 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1582 ms 16428 K C++ 17 / 3 K Bui Dang Nguyen 2021-10-21 1:53:40
#115261 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1584 ms 19520 K C++ 17 / 4 K nnhzzz 2023-01-07 11:37:43
#21717 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1703 ms 23008 K C++ 11 / 1 K Anh Nguyen 2020-12-15 2:50:34
#88260 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1738 ms 20284 K C++ 14 / 808 B . 2022-07-24 17:22:22
#88250 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1749 ms 20464 K C++ 11 / 1 K LAM DEP TRAI 2022-07-24 14:12:56
#52308 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1756 ms 22340 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-20 15:03:56
#88332 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1793 ms 20800 K C++ 14 / 1 K abcxyz 2022-07-26 8:10:31
#87797 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1794 ms 23512 K C++ 17 / 984 B GJZ 2022-07-17 9:10:22
#68614 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1802 ms 17400 K C++ 17 / 3 K Phạm Thế Phong 2022-01-10 2:48:14
#52393 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1826 ms 22340 K C++ 17 / 1 K asd 2021-10-21 1:02:21
#88309 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1836 ms 23124 K C++ 14 / 943 B idkbro 2022-07-25 14:25:46
#18158 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1883 ms 16060 K C++ 14 / 3 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-30 15:02:19
#87796 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 1883 ms 23492 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Dương 2022-07-17 9:09:23
#88266 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 2007 ms 18412 K C++ 17 (Clang) / 1 K 3WHO 2022-07-25 2:04:24
#52410 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 2019 ms 28988 K C++ 17 / 2 K Kẻ Lót Đường 2021-10-21 3:02:51
#82272 #1112. COLTREE - Màu của cây Accepted 100 2110 ms 32060 K C++ 17 / 3 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-21 6:49:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: