#707. CD2B18 - Nguồn của số nguyên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giả thiết N là số nguyên dương. Số nguyên M là tổng của N với các chữ số của nó. N được gọi là nguồn của M . Ví dụ, N = 245 , khi đó M = 245 + 2 + 4 + 5 = 256 . Như vậy, nguồn của 256 245 . Có những số không có nguồn và có số lại có nhiều nguồn. Ví dụ, số 216 2 nguồn là 198 207 .

Cho số nguyên M\ (M ≤ 10^{100}) , hãy tìm nguồn nhỏ nhất của nó. Nếu M không có nguồn thì đưa ra số 0 .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên dương M .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
216
Dữ liệu ra:
198