Tên đăng nhập

IT_Charlottes

Họ và tên

IT_Charlottes

Email

hungnguyenduc023@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-13 9:44:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500