#1219. REMAINDER - Số dư

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 2

Cho ba số nguyên dương 𝑥, 𝑛, 𝑚 . Người ta xét dãy chữ số là biểu diễn thập phân của 𝑥 và viết lặp đi lặp lại dãy chữ số này 𝑛 lần để được biểu diễn thập phân của một số 𝑦 . Hãy cho biết số dư của 𝑦 khi chia cho 𝑚 .

Ví dụ với 𝑥 = 1234, 𝑛 = 3, 𝑚 = 9 , số 𝑦 = 123412341234 , số dư của 𝑦 khi chia cho 9 3 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑇 ≤ 10^4 là số bộ dữ liệu;
  • 𝑇 dòng tiếp, mỗi dòng chứa một bộ dữ liệu là ba số nguyên dương 𝑥, 𝑛, 𝑚 ≤ 10^{18} cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi bộ dữ liệu, in ra kết quả tìm được trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu vào:
3
1234 3 9
6 100 8
123456789 999999999999999999 9876543210
Dữ liệu ra:
3
2
5152901139