#217. NUMBERS - Số may mắn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số được gọi là số may mắn nếu tổng các chữ số của số này đúng bằng tổng các chữ số của tất cả các thừa số nguyên tố (trong phân tích ra thừa số nguyên tố của số đó).

Ví dụ 1 : 378 là số may mắn vì: 378=2×3×3×3×7 .

  • Tổng các chữ số của 378 là: 3+7+8=18 ;
  • Tổng các chữ số của các thừa số nguyên tố là: 2+3+3+3+7=18 .

Ví dụ 2 : 4937775 là số may mắn vì: 4937775=3×5×5×65837 .

  • Tổng các chữ số của 4937775 là: 4+9+3+7+7+7+5=42 ;
  • Tổng các chữ số của các thừa số nguyên tố là: 3+5+5+6+5+8+3+7=42 .

Ngoài ra còn có các số 4, 22, 27, 58, 85, 94 là các số may mắn.

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời t câu hỏi cho biết số nguyên dương n có phải số may mắn hay không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương t là số lượng câu hỏi (1≤t≤10) ;
  • Mỗi câu hỏi trên một dòng có dạng số nguyên dương n\ (1≤n≤2^{31} - 1) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên t dòng, dòng i ghi câu trả lời cho câu hỏi i , ghi 1 nếu n là số may mắn, ngược lại ghi 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
378
2
1
Dữ liệu ra:
1
1
0