#336. DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số nguyên dương được gọi là số PALINDROM nếu khi viết các chữ số của nó (trong hệ thập phân) theo thứ tự ngược lại ta vẫn được chính số đó.

Cho số nguyên dương n , đếm xem có bao nhiêu số PALINDROM có n chữ số.

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n , ghi ra trên một dòng số số PALINDROM có n chữ số

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
2
Dữ liệu ra:
9
9

Giới hạn:

  • Có không quá 10^5 dòng (tests), 1≤n≤15