#133. POLYAREA - Diện tích đa giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên mặt phẳng tọa độ cho đa giác n đỉnh không tự cắt A_1A_2\ldots A_n .

Yêu cầu: Hãy tính diện tích đa giác trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương n là số đỉnh của đa giác;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i, y_i là hoành độ và tung độ của đỉnh Ai của đa giác.

Dữ liệu ra:

  • Diện tích của đa giác (làm tròn đến hàng phần trăm).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

7
1 0
2 2
4 1
6 3
5 6
0 6
2 4

Dữ liệu ra:

18.50

Giới hạn:

  • 3 ≤ n ≤ 10^6; |x_i|, |y_i| ≤ 10^9 .