#205. PRODUCT - Tích các số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho ba số nguyên dương d,a,b . Gọi P là tích của các số nguyên x thỏa mãn:

\left\{ \begin{array}{l} x \vdots d\\ a \le x \le b \end{array} \right.

Yêu cầu: Hãy cho biết P có bao nhiêu số 0 tận cùng.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên dương d,a,b\ (0< a < b < 10^{10};\frac{b-a}{10^7} < d≤b-a+1) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4 20
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • P=5×10×15×20=15000 .