#206. EQUA - Giải phương trình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tìm tất cả các giá trị nguyên dương x\ (0< x < 10^9) là nghiệm phương trình x=b×S(x)^a+c trong đó a,b,c là hằng số cho trước và hàm S(x) là tổng các chữ số của x .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng ghi ba số nguyên a,b,c\ (1≤a≤5;1≤b≤10000; |c|≤10000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng nghiệm nguyên dương x thỏa mãn phương trình.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2 8
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • Các nghiệm là: 10, 2008, 13726 .
Dữ liệu vào:
1 2 -18
Dữ liệu ra:
0