#2067. SUMEZ - Tổng dễ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Cho dãy số nguyên a gồm n phần tử. Cho m truy vấn có dạng L\ R , với mỗi truy vấn, in ra tổng các số của dãy a trong đoạn từ L đến R .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n m\ (1 ≤ n ≤ 10^5, 1 ≤ m ≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên là các phần tử của dãy a . Các số này có trị tuyệt đối không quá 10^9 ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L R thể hiện một truy vấn (1 ≤ L ≤ R ≤ n) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi truy vấn, in ra tổng các số trong đoạn từ L đến R .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
-1 -1 1
2 3
1 1
Dữ liệu ra:
0
-1
Dữ liệu vào:
2 3
-6 -5
1 1
1 2
2 2
Dữ liệu ra:
-6
-11
-5
Dữ liệu vào:
4 4
17 -17 -21 6
1 3
4 4
4 4
2 4
Dữ liệu ra:
-21
6
6
-32