#241. XEPGACH - Xếp gạch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n viên gạch, viên gạch thứ i có hai thông số đi kèm là a_i,b_i . Nếu ta xếp viên gạch thứ i vào vị trí j thì độ xấu của nó sẽ được tính theo công thức: a_i×(j-1)+b_i×(n-j) .

Mỗi hoán vị của n viên gạch là một cách để sắp xếp các viên gạch với nhau. Bạn hãy tìm cách sắp xếp sao cho tổng độ xấu của các viên gạch là nhỏ nhất khi sắp xếp các viên gạch.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương N (1≤N≤10^5) ;
  • N dòng sau, mỗi dòng gồm hai số a_i,b_i\ (1≤a_i,b_i≤10^8) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số nguyên duy nhất là độ xấu nhỏ nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
2 4
3 3
7 1
2 3
Dữ liệu ra:
25
Giải thích:
  • Thứ tự sắp xếp: 3, 2, 4, 1 .