Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#146433 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 228 ms 2684 K C++ 17 / 517 B Kiệt Lặc 2023-08-21 9:37:51
#93841 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 229 ms 768 K C++ 17 / 477 B TKduybich 2022-10-11 9:37:19
#25809 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 231 ms 2560 K C++ (NOI) / 522 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-18 8:43:53
#25767 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 233 ms 736 K C++ 17 / 486 B Trùm CUỐI 2021-01-18 8:14:52
#50890 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 234 ms 760 K C++ / 415 B Xuân 2021-10-12 13:27:24
#25805 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 235 ms 2688 K C++ 17 / 469 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2021-01-18 8:43:13
#25775 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 236 ms 2688 K C++ 17 / 469 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-18 8:28:38
#25810 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 239 ms 2688 K C++ 17 / 469 B Trần Trung Đức 2021-01-18 8:44:00
#25812 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 239 ms 2664 K C++ 17 / 517 B Tạ Thu Hà 2021-01-18 8:44:17
#25873 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 240 ms 2728 K C++ 17 / 507 B Nguyễn Bình An 2021-01-18 9:12:08
#25769 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 240 ms 2688 K C++ 17 / 463 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-18 8:16:39
#25876 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 240 ms 2696 K C++ / 469 B Bùi Tâm Đan 2021-01-18 9:14:05
#44621 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 246 ms 2684 K C++ 11 / 523 B hihihi1 2021-08-19 13:38:23
#25843 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 247 ms 2688 K C++ 17 / 511 B Chu Minh Quân 2021-01-18 8:55:25
#25828 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 247 ms 2772 K C++ 17 / 468 B Lê Minh Tâm 2021-01-18 8:50:49
#115370 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 248 ms 2688 K C++ 17 (Clang) / 525 B Đỗ Anh Huy 2023-01-12 3:05:04
#25847 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 254 ms 2680 K C++ / 515 B Trần Khánh Linh 2021-01-18 8:57:35
#25772 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 256 ms 2708 K C++ / 469 B Đoàn Công Chiến 2021-01-18 8:26:30
#81646 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 259 ms 2668 K C++ 11 / 483 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 16:38:01
#25817 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 260 ms 2696 K C++ / 468 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-18 8:45:43
#25774 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 261 ms 2748 K C++ 17 / 470 B Đặng Thái Sơn 2021-01-18 8:27:59
#152180 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 296 ms 1916 K C++ 17 (Clang) / 620 B Do Duc Tam 2023-10-11 9:50:08
#84481 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 309 ms 2684 K C++ / 544 B hm123 2022-05-23 0:59:25
#65986 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 320 ms 2044 K C++ 11 / 902 B Trương Tuấn Tú 2021-12-22 15:47:32
#146425 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 329 ms 2708 K C++ 17 / 724 B hoangf 2023-08-21 8:43:27
#81500 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 334 ms 3500 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-12 18:19:57
#25864 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1101 ms 2772 K C++ 17 / 423 B Bùi Hải Đăng 2021-01-18 9:01:57
#58761 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1103 ms 2748 K C++ / 434 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:23:23
#25796 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1108 ms 2876 K C++ / 343 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-18 8:39:11
#52992 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1124 ms 2748 K C++ / 557 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-24 3:44:28
#25863 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1130 ms 2708 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-18 9:01:54
#25771 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1136 ms 2824 K C++ 17 / 343 B Trần Quang Huy 2021-01-18 8:23:44
#57156 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1142 ms 2684 K C++ 17 (Clang) / 460 B ThMinh 2021-11-14 6:46:17
#25902 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1161 ms 2788 K C++ 17 / 448 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-18 13:58:40
#25933 #241. XEPGACH - Xếp gạch Accepted 100 1171 ms 2688 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-19 8:45:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: