Tên đăng nhập

vtk2117

Họ và tên

Vũ Trung Kiên

Email

vutrungkien21012007!@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-29 3:40:20

Bài tập đã đạt

241

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500