#207. SOLVE - Giải phương trình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho phương trình: x^2 + S(x).x - N = 0 Trong đó x, N là những số nguyên dương, S(x) bằng tổng các chữ số của x .

Yêu cầu: Cho trước giá trị N . Hãy tìm giá trị x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình trên.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên N .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình. Trong trường hợp không tìm được x thì ghi ra -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
4
Dữ liệu ra:
-1

Giới hạn:

  • 40\% số test ứng với 40\% số điểm của bài có N≤10^4 ;
  • 30\% số test khác ứng với 30\% số điểm của bài có N ≤ 10^{10} .
  • 30\% số test còn lại ứng với 30\% số điểm của bài có N ≤ 10^{18} .