#315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Với số nguyên dương n , tính tổng:

{S_n} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{{2n - 1}}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1
5
100
Dữ liệu ra:
1.00000
1.78730
3.28434

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6 .