#304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ. Tính diện tích phần giao nhau của hai hình chữ nhật đó.

Dữ liệu vào:

  • Gồm hai dòng, mỗi dòng có bốn số nguyên lần lượt là tọa độ hai đỉnh của hai góc đối của một hình chữ nhật, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên không âm là diện tích của phần giao nhau của hai hình chữ nhật đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
-2 3 2 1
3 4 0 2
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
-2 -3 0 0
0 0 2 4
Dữ liệu ra:
0

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test, các thành phần tọa độ của điểm có trị tuyệt đối không vượt quá 10^8