Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68508 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 30 ms 268 K C / 2 K Võ Thế Đạt 2022-01-09 4:12:27
#10658 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 584 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-22 9:35:42
#49300 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 31 ms 376 K C++ / 697 B Slvcker2k5 2021-09-29 2:29:35
#10529 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 33 ms 364 K C++ 17 / 544 B Trùm CUỐI 2020-10-22 8:56:58
#10613 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 526 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-22 9:25:53
#10534 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 34 ms 344 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-22 9:06:11
#10566 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 34 ms 348 K C++ / 503 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-22 9:15:57
#49417 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 34 ms 344 K C++ 14 / 577 B le minh nhat 2021-09-29 12:23:06
#123904 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 584 B Bùi Quốc Huy 2023-03-01 13:28:12
#10595 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 35 ms 380 K C++ / 557 B Đặng Thái Sơn 2020-10-22 9:21:42
#10547 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 35 ms 452 K C++ / 575 B Đoàn Công Chiến 2020-10-22 9:10:08
#10568 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 36 ms 352 K C++ / 432 B Bùi Hải Đăng 2020-10-22 9:16:16
#50813 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 36 ms 348 K C++ 17 / 635 B Tạ Quang Kiên 2021-10-12 8:50:22
#10953 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 37 ms 364 K C++ / 544 B Bùi Tâm Đan 2020-10-23 6:08:52
#10628 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 37 ms 356 K C++ 11 / 535 B Trần Khánh Linh 2020-10-22 9:29:42
#11067 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 38 ms 376 K C++ 14 / 523 B Nguyễn Bình An 2020-10-23 17:42:48
#10701 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 574 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-22 9:46:07
#10893 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 40 ms 356 K C++ / 615 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-22 13:30:22
#10667 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 40 ms 336 K C++ / 478 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-22 9:38:29
#10562 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 40 ms 328 K C++ / 584 B Tạ Thu Hà 2020-10-22 9:13:53
#43670 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 645 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-10 14:49:31
#80799 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-04-08 15:47:00
#10766 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 41 ms 360 K C++ 17 / 529 B Trần Quang Huy 2020-10-22 9:57:41
#11952 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 531 B Lê Minh Tâm 2020-10-27 9:51:15
#98894 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 42 ms 384 K C++ 17 / 904 B hello1234 2022-11-05 11:56:37
#9111 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 667 B always tle 2020-10-04 13:41:45
#10569 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 472 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-22 9:16:19
#29656 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 44 ms 456 K C++ 11 (Clang) / 1 K vuvanhung 2021-03-07 13:22:43
#39317 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 44 ms 420 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Văn Phú 2021-06-20 10:44:02
#47794 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 486 B Onii Chan 2021-09-14 14:58:08
#65456 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 44 ms 504 K C++ 11 / 914 B Trương Tuấn Tú 2021-12-20 1:05:28
#36165 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-04-30 13:56:12
#116348 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 46 ms 528 K C++ / 1022 B HoanggHiy 2023-01-24 16:56:10
#11090 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 49 ms 460 K C++ / 531 B Trần Trung Đức 2020-10-24 2:40:24
#52723 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 49 ms 348 K C++ / 1 K Nguyen Duong 2021-10-22 18:17:37
#44870 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 53 ms 352 K C++ / 575 B hihihi1 2021-08-22 5:56:14
#47099 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 53 ms 340 K C++ / 588 B Trần Thị Hải Yến 2021-09-09 9:47:06
#97330 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 525 ms 21208 K Python 3 / 413 B Nguyễn Văn Thắng 2022-10-31 13:52:35
#39615 #304. TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 Accepted 100 542 ms 21200 K Python 3 / 912 B Huân 2021-06-23 7:26:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: