Tên đăng nhập

1232123

Họ và tên

Huân

Email

huanphps1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-21 19:26:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500