Tên đăng nhập

shaitankim

Họ và tên

Nguyễn Văn Phú

Email

kalishaitan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-20 10:36:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500