Tên đăng nhập

lenhat0927

Họ và tên

le minh nhat

Email

lenhat0367@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 13:12:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500