#349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy gồm n số nguyên, tìm phần tử bé nhất và lớn nhất trong dãy.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa duy nhất một số nguyên dương n (số phần tử trong dãy).
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên là các phần tử a_1,a_2,…,a_n

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng bốn số theo thứ tự như sau: số bé nhất, vị trí số bé nhất, số lớn nhất, vị trí của số lớn nhất (các số cách nhau bởi một dấu cách, thứ tự tính từ 1 ).

Chú ý: Nếu có nhiều số bằng nhau và cùng bé nhất thì chọn số xuất hiện đầu tiên (tương tự đối với số lớn nhất)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
2 1 1 2 3
Dữ liệu ra:
1 2 3 5
Dữ liệu vào:
5
3 1 3 1 2
Dữ liệu ra:
1 2 3 1

Giới hạn:

  • 1≤n≤10^5,-10^9≤a_i≤10^9