Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 524 K
1.in 12 B
1.out 8 B
10.in 1014 K
10.out 33 B
2.in 12 B
2.out 8 B
3.in 24 B
3.out 10 B
4.in 24 B
4.out 10 B
5.in 43 B
5.out 12 B
6.in 67 B
6.out 17 B
7.in 747 B
7.out 21 B
8.in 8 K
8.out 25 B
9.in 92 K
9.out 29 B