Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#38544 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 29 ms 640 K C / 463 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-07 12:49:35
#14802 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 37 ms 256 K Pascal / 410 B chaunhattang 2020-11-13 3:00:12
#35067 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 37 ms 480 K Pascal / 548 B Lâm Khánh An 2021-04-17 2:28:46
#35079 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 37 ms 568 K Pascal / 650 B Tran Le Minh Man 2021-04-17 3:06:08
#35068 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 38 ms 516 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-17 2:29:13
#2549 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 43 ms 1120 K C++ / 564 B Phạm Thế Phong 2020-01-05 4:12:13
#2952 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 46 ms 1152 K C++ 11 / 690 B Chu Minh Hà 2020-01-10 14:12:40
#63610 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 46 ms 724 K C++ 11 / 766 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:50:40
#2334 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 47 ms 1244 K C++ / 490 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 8:49:23
#37063 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 50 ms 1124 K C++ 17 / 2 K Durex-_- 2021-05-15 2:16:04
#5012 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 53 ms 1116 K C++ 17 / 468 B Lemon Garden 2020-03-24 2:28:06
#4228 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 55 ms 1144 K C++ / 662 B Takce 2020-02-25 14:15:57
#48145 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 57 ms 416 K C++ / 501 B Onii Chan 2021-09-17 14:17:09
#60352 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 144 ms 1044 K C++ 17 / 481 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-01 8:02:51
#69431 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 152 ms 344 K C++ 17 / 418 B L H D 2022-01-15 21:10:36
#14744 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 153 ms 368 K C++ 17 / 320 B Đủ 2020-11-12 16:00:22
#80153 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 157 ms 340 K C++ / 418 B Đỗ Việt Cường 2022-04-01 9:44:47
#24726 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 158 ms 1084 K C++ 17 / 565 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:30:18
#44958 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 158 ms 1020 K C++ 11 / 453 B hihihi1 2021-08-23 6:45:09
#49008 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 160 ms 1148 K C++ 11 / 564 B lê tuấn triệu 2021-09-26 3:38:37
#49869 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 178 ms 1108 K C++ / 380 B trần minh hoàng 2021-10-04 14:35:41
#50186 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 194 ms 1148 K C++ 14 / 509 B le minh nhat 2021-10-06 13:42:09
#46558 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 274 ms 18148 K C# / 2 K Trần Văn Hùng 2021-09-05 11:33:54
#39833 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 470 ms 45720 K Python 3 / 255 B Dương 2021-06-26 8:05:08
#2443 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 494 ms 46168 K Python 3 / 125 B Chùm CUỐI 2020-01-03 2:18:20
#45094 #349. MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất Accepted 100 3612 ms 63684 K Java / 592 B Võ Thế Anh 2021-08-24 2:48:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: