Tên đăng nhập

adastraperaspera

Họ và tên

Dương

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-17 9:22:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500