Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
arrayM0.in arrayM0.out
arrayM1.in arrayM1.out
arrayM2.in arrayM2.out
arrayM3.in arrayM3.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
arrayM0.in 27 B
arrayM0.out 3 B
arrayM1.in 508 K
arrayM1.out 10 B
arrayM2.in 2 M
arrayM2.out 10 B
arrayM3.in 2 M
arrayM3.out 10 B