Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%