#701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên không âm A, B\ (0 ≤ A≤B≤10^{200}) , đếm số lượng số Fibonacci trong đoạn [A, B] .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số A ;
  • Dòng sau chứa số B .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
20
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
  • Các số Fiboonacci nằm trong đoạn [1, 20] 1, 1, 3, 5, 8, 13 .