Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127105 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 663 ms 22508 K Python 3 / 751 B HSTH 2024-01-23 15:26:42
#108251 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 299 ms 384 K C++ 14 / 651 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-06 8:43:36
#108267 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 193 ms 448 K C++ 14 / 626 B Vũ Minh Huyền 2022-12-06 8:54:19
#108221 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 192 ms 404 K C++ / 578 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 8:25:41
#108249 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 191 ms 388 K C++ / 706 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-12-06 8:43:11
#108266 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 190 ms 384 K C++ 17 / 489 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-06 8:50:31
#108230 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 184 ms 384 K C++ 17 / 659 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-06 8:33:54
#108231 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 178 ms 424 K C++ 17 / 672 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 8:34:01
#108236 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 176 ms 404 K C++ 14 / 707 B Lường Ngọc An 2022-12-06 8:35:17
#108242 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 175 ms 388 K C++ 17 / 605 B Vũ Trần Lâm 2022-12-06 8:36:50
#108245 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 172 ms 388 K C++ 17 / 474 B Bùi Quốc Huy 2022-12-06 8:39:53
#108228 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 172 ms 404 K C++ 17 / 516 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 8:33:39
#108227 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 170 ms 388 K C++ 17 / 831 B Trùm CUỐI 2022-12-06 8:33:00
#120145 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 586 B Đào Đức Thắng 2023-12-25 3:50:50
#116469 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 51 ms 384 K C++ / 630 B mr_coder 2023-01-27 6:16:59
#124025 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 40 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 468 B Khangg 2024-01-12 1:26:47
#124017 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 39 ms 436 K C++ 14 / 3 K Hồ Minh Phúc 2024-01-12 1:06:43
#122616 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 38 ms 640 K C++ / 2 K người tình mùa đông 2024-01-08 2:34:04
#120157 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 38 ms 380 K C++ 17 / 840 B tui_ngu 2023-12-25 3:58:10
#119225 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 580 B Tiêu Dao 2023-12-22 10:27:20
#120147 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 602 B Trần Long 2023-12-25 3:53:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: