Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#118063 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 131 ms 576 K C++ / 395 B Vũ Xuân Lâm 2023-02-05 14:13:14
#145273 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 116 ms 400 K C++ 17 / 935 B Phan Quốc Triệu 2024-04-12 16:41:12
#117659 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 123 ms 384 K C++ 17 / 468 B Đặng Châu Anh 2023-02-03 2:00:44
#146815 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 131 ms 380 K C++ / 750 B bmmm 2024-04-22 13:52:35
#145226 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 140 ms 380 K C++ 17 / 641 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-12 12:03:26
#140772 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 104 ms 376 K C++ / 419 B hoang 2024-03-13 2:54:38
#140756 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 100 ms 376 K C++ 17 / 426 B Pham Minh Dung 2024-03-13 1:56:18
#117613 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 123 ms 376 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-03 1:39:34
#117583 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 112 ms 376 K C++ / 349 B Trần Đăng Khoa 2023-02-03 1:33:40
#117380 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 372 K C++ 17 / 332 B Phạm Thanh Lam 2023-02-02 13:24:16
#117414 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 107 ms 368 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-03 0:32:37
#117446 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 364 K C++ 14 / 460 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-02-03 0:51:28
#117369 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 100 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 547 B Bùi Quốc Huy 2023-02-02 12:15:41
#117618 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 120 ms 364 K C++ 17 / 418 B Đặng Huyền Trân 2023-02-03 1:40:08
#117273 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 94 ms 364 K C++ 17 / 551 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-02 8:02:33
#117542 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 119 ms 360 K C++ 17 / 521 B Nguyễn Anh Tú 2023-02-03 1:16:03
#117600 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 113 ms 360 K C++ 17 / 332 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-03 1:37:54
#117639 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 356 K C++ 14 / 377 B Lường Ngọc An 2023-02-03 1:46:44
#117317 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 110 ms 356 K C++ 14 / 664 B Vũ Minh Huyền 2023-02-02 8:37:48
#117422 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 119 ms 352 K C++ 17 / 364 B Ninh Anh Vũ 2023-02-03 0:40:49
#118240 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 136 ms 352 K C++ 17 / 380 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-02-07 0:45:53
#117650 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 109 ms 352 K C++ 14 / 501 B Phùng Nhật Minh 2023-02-03 1:50:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: