#640. TINHTONG

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 9

N bạn đứng thành vòng tròn trên sân, mỗi bạn cầm một bảng và cô giáo đứng ở giữa vòng tròn. Khi cô giáo đọc một số thì các bạn đó viết lên bảng số đấy. Bạn hãy cho biết tổng của tất cả các số được ghi trên N bảng là bao nhiêu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên N , T là số bạn và số mà cô giáo đọc.

Dữ liệu ra:

  • In ra một dòng duy nhất là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 7
Dữ liệu ra:
28

Giới hạn:

  • 3 ≤ N ≤ 1000; 0 ≤ |T| ≤ 10^7 .